لوگو

منشور اخلاقی دانشجویان

 

منشور اخلاقی

دانشجویان و مراجعین محترم

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد 6 تهران

دانشجویان هنگام ورود به مرکز می بایست کارت دانشجوئی خود را همراه داشته باشند و به هنگام درخواست مسئولین مربوطه آن را ارائه نمایند. در غیر این صورت مسئولین اداره حفاظت فیزیکی مجازند از ورود فرد فاقد کارت دانشجوئی ممانعت به عمل آورند. مگر اینکه هویت فرد توسط حراست واحد احراز گردد.

رعایت حجاب و پوشش مناسب و کلیه شئونات اخلاقی در محیط دانشگاه الزامی است و ضمن تشکر از تمامی خواهران و برادرانی که با حجاب و وضع ظاهری مناسب وارد مرکز می شوند و موازین اخلاقی وانضباطی را رعایت می نمایند، از مسئولین حفاظت فیزیکی درخواست گردیده از ورود دانشجویانی که متأسفانه حریم و حرمت مرکز را پاس نداشته و با پوشش نامناسب و آرایش مراجعه می نمایند، خودداری نمایند.

ورود مراجعین خارج از مرکز فقط با کارت شناسایی و صدور برگه ملاقات با هماهنگی تلفنی برای قسمت مربوطه مجاز می باشد.

استعمال دخانیات باعث تضییع حقوق دیگران شده و در داخل دانشگاه ممنوع می باشد،ازهمه عزیزان استدعا داریم سلامت خود ودیگران را به خطر نیندازید.

ارتقاء سطح دانش، فرهنگ و اخلاق جامعه نیازمند همفکری و همیاری همگانی است .