لوگو

انواع مشاوره که در این بخش به دانشجویان گرامی ارائه میگردد

 مشاوره قبل از ازدواج

http://www.uast13.ir/images/icons/check.pngشناخت فردی جهت تشخیص آمادگی برای ازدواج
http://www.uast13.ir/images/icons/check.pngتعیین معیارهای انتخاب همسر
http://www.uast13.ir/images/icons/check.pngچگونه به شناخت متقابل برسیم
http://www.uast13.ir/images/icons/check.pngازدواج پذیرش است یا خودمحوری
http://www.uast13.ir/images/icons/check.pngمشاوره بعد از ازدواج
http://www.uast13.ir/images/icons/check.pngچگونه رابطه عاطفی مان را با همسر حفظ کنیم
http://www.uast13.ir/images/icons/check.pngراهکارهایی برای هرچه بیشتر شدن تعهد و وفاداری نسبت به همسر
http://www.uast13.ir/images/icons/check.pngدر صورت بروز مشکل چگونه با آن مقابله کنیم
http://www.uast13.ir/images/icons/check.pngراههای درست فرزند پروری
http://www.uast13.ir/images/icons/check.pngبا مشکلات نوجوانمان چگونه برخورد کنیم
http://www.uast13.ir/images/icons/check.pngشناخت وجود عامل مخرب به نام رابطه خارج از خانواده و نحوه برخورد درست با آن
http://www.uast13.ir/images/icons/check.pngطلاق و راههای پذیرش آن
http://www.uast13.ir/images/icons/check.pngطلاق و معضلات بعد از آن

http://www.uast13.ir/images/icons/cat-sign.pngمشاوره عمومی
http://www.uast13.ir/images/icons/check.pngشناخت بیماریهای روانی و درمان آن 
http://www.uast13.ir/images/icons/check.pngراهکارهایی برای بهتر شدن روابط بین فردی
http://www.uast13.ir/images/icons/check.pngچگونه نقشهای مختلفی را در جامعه به راحتی ایفا کنیم
http://www.uast13.ir/images/icons/check.pngراهکارهای مناسب برای درمان اعتیاد
http://www.uast13.ir/images/icons/check.pngچگونه با مشکلات اجتماعی در موقعیت های کاری درست برخورد نمائیم
http://www.uast13.ir/images/icons/check.pngشناخت رفتارهای بهنجار اجتماعی برای دنیای امروز
http://www.uast13.ir/images/icons/check.pngخودشناسی و بهتر کردن شرایط روانی برای برخورد با مشکلات
http://www.uast13.ir/images/icons/check.pngحل کردن مشکل نا امنی روانی برای زنان