لوگو

رزومه معاونت مرکز

 

heydari

 

به نام خدا

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: سید وحید حیدری

 

تحصیلات

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گرایش تولید

کارشناسی مدیریت صنعتی

 

سوابق کاری

کمیته امداد اما م خمینی(ره) منطقه 11تهرا ن   

دانشگا ه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشجو همکار"اداره حسابداری درآمد"  

باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال "روابط عمومی وپشتیبانی معاونت ورزشی"     

شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)"کارشناس ارزیابی علمکرد مدیریت نوین( نظام پیشنهادها و 5ا س)  برنامه ریزی، سفارشات  قطعات و ارتباطات"  

مدرس دانشگاه جامع علمیکاربردی " کد مد رس 012674"، دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1380

معاون آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی مهرکام پارس  

قائم مقام ریاست و معاون اجرایی مرکز آموزش علمی کاربردی مهرکام  پارس  

قائم مقام ریاست و معاون اجرایی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد 6 تهران 

 

سوابق تدریس

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی پژوهش صنایع ایرا ن  

دانشگاه پیام نور مرکز آموزش مدیریت وزارت نیرو

دانشگاه پیام نور مرکز دماوند

دانشگاه پیام نورمرکز جاجرود

دانشگاه جامع علمی - کاربردی "مرکز آموزش عالی علمی - کاربردی ساپکو"

دانشگاه جامع علمی - کاربردی "مرکز آموزش علمی - کاربردی سوانح طبیعی"

دانشگاه جامع علمی - کاربردی "مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید ایرانی" 

دانشگاه جامع علمی - کاربردی "مرکز آموزش علمی - کاربردی استانداری تهر ا ن "

دانشگاه جامع علمی - کاربردی "مرکز آموزش علمی - کاربردی بازرگانی تهران"

دانشگاه جامع علمی - کاربردی "مرکز آموزش علمی - کاربردی صنعت جهانگردی واحد 2 تهران "

دانشگاه جامع علمی - کاربردی "مرکز آ موز ش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد  11  تهران "

دانشگاه جامع علمی - کاربردی "مرکز آ موز ش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد  14 تهر ان "

دانشگاه جامع علمی - کاربردی "مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد  20 تهران "

دانشگاه جامع علمی - کاربردی "مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد  38  تهران"

دانشگاه جامع علمی - کاربردی "مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تعاونی  کارخانجات فرآوری روغنی و دانه های روغنی ایران"

دانشگاه جامع علمی - کاربردی "مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مهرکام پارس" 

دانشگاه جامع علمی - کاربردی "مرکز آموزش علمی - کاربردی رسانه"

 

دوره های آموزشی گذرانده شده

شیوه های افکارسنجی در روابط عمومی - اصول و فنون مذاکره -  تحلیل مکانیزه ارزشیابی کارکنا ن درمحیط  SPSS– کنترل فرآیند آماریSPC - کارشناسی برنامه ریزی نیازسنجی آموزشی- سمینار تخصصی ارزیابی عملکرد WINDOWSXP , EXCEL  - گذراز:ISO9001:1994 به   ISO9001:2000   کارگاه آموزشی روش تحقیق - کارگاه آموزشی مهارتهای روش تدریس-  سمینارMBA   کسب و کار نوین - آموزش بیمه 1 و2   روانشناختی فروش و  کارگاه فنون مذاکره و ویزیت در بیمه - کارگاه الکترونیکی مهارتهای مشترک (آها)

سوابق پژوهشی

پایان نامه تحصیلی: موضوع "بررسی تطبیقی سیستمهای ارزیابی عملکرد مدیران ساپکو"

کارآموزی: موضوع "زمان سنجی ، تعمیرات و نگهد اری درقالب و جیگ گروه صنعتی ایران خودرو"

سمینار در مدیریت صنعتی درس دانشگاهی: موضوع "کیفیت خودرو وابزارهای آن"

ارزیابی عملکرد  360 درجه مدیران و روسا شرکت ساپکو - استراتژی تبلیغ روابط عمومی شرکت ساپکو

مقالات متعدد درزمینه مدیریت درنشریه صنعت خودرو و خبرنامه داخلی گروه صنعتی ایران خودرو