لوگو

اهداف و برنامه های مرکز

 دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها متولی نظام آموزش عالی علمی کاربردی است که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره می شود. هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن موجباتی است که مشارکت سازمانها و دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی را برای آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد به نحوی که دانش آموختگان بتوانند برای فعالیتی که به آنها محول می شود. دانش و مهارت لازم را کسب نمایند.مراکز و موسسات آموزش عالی علمی کاربردی زیر نظر دانشگاه، رکن اجرایی آموزشهای علمی-کاربردی و به قصد ارتقای دانش کار و ایجاد مهارت های متناسب با حوزه فعالیت شغلی افراد تاسیس شده است
  • ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه جانبه(صنعتی، نظامی و دانشگاهی) در گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی کاربردی کشور.
  • ارتقای شاخصهای کمی و کیفی آموزشهای کاربردی در جامعه
  • فراهم سازی زیر بنای مناسب بمنظور بکارگیری توان دانش آموختگان دوره های نظری در حل مسائل کاربردی.
  • زمینه سازی زیربنای مناسب برای ایجاد انتقال تکنولوژی نوین

به استناد آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری مصوب تاریخ1390/8/1 هیات وزیران ،دانشگاه جامع علمی- کاربردی به عنوان رکن اصلی این نظام، عهده دار اجرای نظام آموزش عالی مهارت و فناوری است. آموزش

مهارت محور متناسب با نیازهای شغلی و مبتنی بر دانش، ارتقای شغلی و حرفه ای مطابق با فناوری روز، افزایش بهره وری

نیروی کار با تاکید بر آموزش در محیط کار، ویژگی اصلی این نظام آموزشی و مهمترین وجه تمایز آن از سایر نظامهای

آموزشی است.

 در این راستا، دستورالعمل نحوه اجرای دروس کاربینی ،کارآموزی وکارورزی پیش بینی شده، تهیه و به تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه جامع علمی- کاربردی رسیده است ودارای اهداف ذیل می باشد:

1) آشنایی با مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی

2) آشنایی با محیط واقعی کار، روند جریان کار و فعالیتهای منجر به تولید یا ارایه خدمات

3) آشنایی با جایگاه شغلی موردنظر و نقش آن در مأموریت آن حوزه شغلی

4) آشنایی با موضوعات و مسایل شغل موردنظر مانند ایمنی، سختی و پیچیدگی کار

5) آشنایی با مولفه های مختلف محیط واقعی کار مانند: فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

6) آشنایی با شایستگی های مورد نیاز برای احراز شغل مورد نظر

7) ارتقاء انگیزه دانشجو برای فعالیت در حوزه شغل مرتبط با رشته تحصیلی و تحول آفرینی در آن